URK
Formularz rejestracyjny

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w targach przedsiębiorczości oraz mogą być wykorzystane w celu rekrutacji do projektu Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w Targach Przedsiębiorczości UR oraz niezbędne do ewentualnego skontaktowania się z Panią/Panem w celu zaproponowania udziału w projekcie Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Targach Przedsiębiorczości UR i brak możliwości rekrutacji do udziału w projekcie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: anna.augustyn-mitkowska@urk.edu.pl lub wycofać osobiście stawiając się w Centrum Transferu Technologii UR, al. Mickiewicza 21 C, 31-120 Kraków
 6. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie: wycofanie możliwości wzięcia udziału w targach przedsiębiorczości lub/i brak możliwości zaproponowania udziału w projekcie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane przez Uniwersytet Rolniczy innym odbiorcom. Proszę jednak mieć na uwadze, że zalogowanie do systemu Teams spowoduje widoczność Pani/Pana imienia i nazwiska dla osób zalogowanych do targów przedsiębiorczości. Zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą zalogowanie się do kanału targów przedsiębiorczości będzie traktowane jako udostępnienie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dostępnych w systemie Teams zalogowanym tam Wystawcą oraz innym uczestnikom targów.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia targów przedsiębiorczości lub do czasu zakończenia rekrutacji do Projektu „Innowacyjny Program Strategicznego Rozwoju Uczelni” w przypadku uczestnictwa w ww. Projekcie lecz nie dłużej niż 6 miesięcy począwszy od dnia 17 listopada 2020.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR